استادان دانشگاه صنعتی اصفهان، شیمیدان های برجسته ایران

 دکتر بهزاد رضایی و دکتر حسن حدادزاده، دو عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، عنوان شيميدان برجسته کشور را به خود اختصاص دادند.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی