اردوي زيارتي تفريحي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان به مشهد مقدس برگزار شد

 بیش از 600 دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان، تابستان جاری در قالب اردوهای مختلف زيارتي تفريحي، به مشهد مقدس اعزام شدند.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی