استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، چهره سرآمد آموزش عالی ایران

 همزمان با سومین همایش آموزش عالی ایران، از دکتر روح اله باقری، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان یکی از 11 چهره سرآمد آموزش عالی ایران تجلیل شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی