نخستین کنفرانس منطقه‌ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود

 اولین کنفرانس منطقه‌ای مخابرات نوری بیسیم در سطح غرب آسیا، پنجم اردیبشت ماه جاری به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارمی شود.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی