اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ساير دانشگاه ها در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان

 مقدمه:

           دانشگاه صنعتي اصفهان  بر اساس نامه شماره 2/21/247132 مورخ 96/10/25 دفتر برنامه ريزي آموزش عالي و بند 2 نامه شماره 2/140036 مورخ 95/7/4 معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، جهت پذيرش بدون آزمون سال تحصيلي 98 - 1397، از بين دانش آموختگان ممتاز مقطع كارشناسي پيوسته سال تحصيلي 94-93  ساير دانشگاههاي دولتي در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد.
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی