کسب عنوان شایسته تقدیر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران توسط عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

اثر مکتوب ترجمه شده توسط دکتر مرتضی شمعانیان، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، عنوان اثر شایسته تقدیر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کرد.

ادامه خبر...

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی