اطلاعیه دعوت به همكاري خوابگاه برادران

دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان مرد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي رشته روانشناسي، مشاوره، مددكاراجتماعي، گرايش هاي علوم تربيتي، علوم اجتماعي و مديريت دولتي فارغ التحصيل از يكي از دانشگاههاي معتبركشور با اولويت دانشگاههاي دولتي، ترجيحاً داراي سابقه كاركه قادر به انجام وظيفه به صورت شيفت و نوبت كاریدر روزهاي عادي و تعطيل ميباشند براي همكاري در خوابگاه برادران دانشگاه ( به صورت شركتي) دعوت به همكاري مي نمايد.

ادامه اطلاعیه...

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی