آئین معارفه و تکریم معاون جدید و سابق آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

 مراسم معارفه و تکریم معاون جدید و سابق آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان، همزمان با نشست شورای دانشگاه برگزار شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی