اطلاعیه طرح توانمندسازی و مهارت افزایی دانشجویان (تم‌دانش)

 در راستاي اجراي طرح تم‌دانش در نیمسال 2-96، دانشجویان گرامی در زمان ثبت نام به صورت زیر اقدام نمایند:

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی