بیانیه دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان درخصوص وقایع تأسف بار اخیر در برخی نقاط کشور

 بسم ا... الرحمن الرحیم

آنچه در این ایام در برخی نقاط کشورمشاهده گردید، حاکی از اقدامات تلخ و تأسف باری است که با طمع ورزی دشمنان زخم خورده نظام و با بهره گیری از نقاب نفاق، در پس برخی مطالبات و شعارهای بحق مردمی به وقوع پیوست.
 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی