مرکز آپا دانشگاه صنعتی اصفهان، غرفه برتر چهارمین نمایشگاه بومی سایبری

 در پایان چهارمین نمایشگاه بومی سایبری کشور، مرکز آپا دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان غرفه برتر این نمایشگاه معرفی شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی