فراخوان ثبت نام و انتخاب دانشجویان نمونه کشور در سال 1396

 دانشجویان متقاضی شرکت در بیست و ششمين جشنواره دانشجوي نمونه کشور، 15 تا 30 مهرماه فرصت دارند تا ضمن ثبت نام، نسبت به ارائه مدارک مورد نظر اقدام نمایند.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف