بازدید مدیرکل و شورای معاونین صداوسیمای مرکز اصفهان از دانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش ویدئویی

 مدیرکل، شورای معاونین و مدیران صداوسیمای مرکز اصفهان صبح امروز از دستاوردها وتوانمندی های دانشگاه صنعتی اصفهان بازدید کردند.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی