بازدید شرکت DAM اسپانیا از توانمندی ها و دستاوردهای دانشگاه صنعتی اصفهان

 مسئولان شرکت DAM اسپانیا با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان از توانمندی ها و دستاوردهای این دانشگاه در حوزه های مختلف علمی و صنعتی بازدید کردند.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف