دعوت به همکاری (حوزه خدمات دانشجویی)

دانشگاه صنعتي اصفهان در اجراي بخشنامه 22592/15 مورخ 93/2/5 وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به منظور افزايش کارائي مأموريت هاي تصدي گري در حوزه خدمات دانشجوئي دانشگاه صنعتي اصفهان و به منظور ارائه خدمات متناسب در خوابگاه خواهران از بين متقاضيان (زن ) داراي مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه روانشناسي، مشاوره، مددكار اجتماعي،گرايش هاي علوم تربيتی، علوم اجتماعی ترجيحأ دارای سابقه کاركه قادر به انجام وظيفه به صورت شيفت و نوبت كاري در روزهای عادی وتعطيل مي باشند دعوت به همكاري مي نمايد. 

ادامه اطلاعیه...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی