دکتر مهدی برنجکوب، استاد فرهیخته و معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان، دار فانی را وداع گفت

 دکتر مهدی برنجکوب معاون فرهنگی، اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان واستاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتراین دانشگاه، عصر امروز دار فانی را وداع گفت.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی