کسب رتبه برتر کشور توسط مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان

 مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان، عنوان برتر کشور در میان گروه های معارف اسلامی دانشگاه های کشور را به خود اختصاص داد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی