ارتقاء رتبه جهانی دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی لايدن

 دانشگاه صنعتی اصفهان با 42 پله صعود نسبت به سال 2016، در جایگاه 421 ام از 902 دانشگاه برتر جهان و جایگاه ششم کشور بر حسب شاخص مرجعیت علمی قرار گرفت.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی