دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست دانشگاه های برتر با قدمت کمتر از 50 سال جهان

 با اعلام رتبه بندی جدید مؤسسه بین المللی تایمز در سال 2017، دانشگاه صنعتی اصفهان در بازه ۱۵۰-۱۰۱ فهرست 200 دانشگاه برتر با قدمت کمتر از 50 سال جهان قرار گرفت.

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی