انتخاب دانشگاه صنعتی اصفهان در طرح ارتقاء 5 دانشگاه برتر به تراز بین المللی

 بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور قرارگیری در پروژه ارتقاء و تبدیل به یکی از پنج دانشگاه و پنج مرکز پژوهشی برتر در تراز بین المللی انتخاب شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی