امضای قرارداد بزرگ پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان با وزارت نفت

 با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری ونفت و رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، قرارداد "ایجاد انستیتوی تحقیقاتی هیدروکراکینگ" در دانشگاه صنعتی اصفهان به امضاء رسید.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی