برتری دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان درمسابقات هکاتون اینترنت اشیا (CUP IOT)

دانشجویان رشته های مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه صنعتی اصفهان، عنوان دوم مسابقات هکاتون اینترنت اشیا(CUP IOT) را کسب کردند.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی