دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان برتر سومین جشنواره تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح را کسب کرد

 

در سومین جشنواره تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح (سلمان فارسی) دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان دانشگاه برتر همکار با صنایع دفاعی کشور معرفی شد.

ادامه خبر...

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی