تدوین دانش فنی طراحی و ساخت ریزپرنده های بدون سرنشین برای نخستین بار در کشور

دانش آموخته ممتاز دانشگاه صنعتی اصفهان پس از شش سال فعالیت پژوهشی، برای نخستین بار دانش فنی طراحی و ساخت ریزپرنده های بدون سرنشین را در سه هزار صفحه تدوین کرد.

ادامه خبر...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی