تولید لیزین و متیونین محافظت شده دامی برای نخستین بار توسط محققان دانشگاه صنعتی اصفهان

محققان دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بومی سازی فناوری تولید لیزین و متیونین گاوی محافظت شده، ضمن تجاری سازی این دو ماده ارزشمند، بسترهای لازم به منظور ارتقاء کمی و کیفی محصولات تولیدی در این بخش را فراهم آوردند.

ادامه خبر...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی